Wat doen we nog als OVA detail nu een aantal activiteiten naar CMA zijn overgegaan?

Vertegenwoordiging CMA
Het CMA bestaat op basis van afspraken met de OVA, Horeca, Vastgoedeigenaren, Rabobank en gemeente. Twee bestuursleden van de OVA detail hebben zitting in het bestuur van het CMA en vertegenwoordigen daar de belangen van de leden van de OVA met last en ruggespraak. OVA detail blijft dus haar leden vertegenwoordigen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het CMA.

Inbreng CMA activiteiten
Er komt jaarlijks een planning van CMA activiteiten, die aan de leden wordt voorgelegd. Na het horen van de leden brengt de OVA detail advies uit aan het CMA. Door in de werkgroepen te participeren, die onder het CMA de activiteiten gaan uitvoeren, houden we een vinger aan de pols. Binnen het bestuur van de sectie detail OVA volgen we de werkgroepen en zoeken we naar nieuwe leden indien dit nodig is. Tijdens de ledenvergadering kunnen de leden van de OVA aangeven welke wensen ze hebben t.a.v. CMA.

Koopzondagen.
We raadplegen jaarlijks onze leden over de gewenste openstelling van winkels op zondag. Zelfs indien het open mogen zijn op zondag wordt vrijgegeven blijft het gewenst om af te spreken op welke dagen er iets speciaals moet worden georganiseerd ter ondersteuning van de aantrekkelijkheid van het centrum.

Algemene vertegenwoordiging
OVA detail vertegenwoordigt ondernemers uit zowel het centrum als daarbuiten, inclusief Ommel en Heusden. Het is daarmee de belangrijkste vereniging van de ondernemers in Asten en blijft daarom de belangen van die leden bij de gemeente en eventuele andere relevante overheidsorganen behartigen.

Korting adverteren
De leden van OVA detail krijgen automatisch een korting op de kosten van het plaatsen van advertenties bij het Peelbelang en ’t Contact.

Gratis vermelding Website OVA
De leden worden vermeld op de site van de OVA en kunnen zich daar ook presenteren. Tevens wordt op deze site ten behoeve van de consumenten vermeld welke winkels op de zondagen open zijn.

Netwerken
De ondernemersvereniging zet diverse activiteiten op waar de leden ( gezellig) kunnen netwerken, zoals: Ondernemerscafé, Nieuwjaarsborrel, bedrijfsbezoeken. Binnen OVA detail kunnen we inventariseren of er behoefte is aan aanvullende mogelijkheden voor het netwerken door detailleden. Hierbij denken we aan het organiseren van uitjes of bijeenkomsten waar een spreker informatie geeft over voor detail actuele zaken.

Nieuws
De leden worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen door het periodiek verzenden van een nieuwsbrief.
Ondernemen doe je samen

Agenda

In verband met corona zijn alle activiteiten in 2020 bevroren.